દશેરાનુ ઉદ્દઘાટન બલ્લુને પડ્યુ માથાભારે//Gujarati Comedy Video//કોમેડી વિડીયો SB HINDUSTANI

25 ਅਕਤੂਬਰ 2020
134 770 ਦ੍ਰਿਸ਼

આ વિડીયો મનોરંજન માટે બનાવેલ છે. આ વિડીયો ને વાસ્તવિકતા થી કોઈજ સંબંધ નથી.....
****અમે કોઈપણ જાતીધર્મ નો વિરોધ કરવા માગતા નથી*****
અમારા દરેક વિડીયો ફેમીલી સાથે જોઈ સકાય છે
Director:-Balwantsinh Vamaiya
Story by:-Vaghubha & Zalubha
sb studio :-Bharatsinh Vamaiya & Balwantsinh
Camera men:-Bharatsinh & Balwantsinh
Acting :-Mahindarsinh,,Mafukaka,,D.K,,
Bharatsinh,,Balwantsinh,,vaghubha,,
Bhupatsinh,,Jalubha,,Abhisak,,Bhavesh
Music:-Sargam Music Studio
New Chenal SB OFFICIAL PATAN paworld.info/vision/A3h4EDzLe_JaEK-R0BaV0A.html
my new chennl SB HINDUSTANI Vlog & Blooper paworld.info/vision/VVcl4yddL9yuZfUxkPpK2Q.html

my facebook page link-facebook.com/sbhindustanibharat/

ਟਿੱਪਣੀਆਂ
 • What

  Chamunda Mandap DharaDharaChamunda Mandap DharaDharaਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Fykk

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Et

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Zhdhcjcjd

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hd it ifivckcir

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Fbtjhici

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Shruthi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Nerbifb

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Dyfhvi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hdfuci

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Dhducuc

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • EY from fucucu

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Vvvv..........Tttttttttt

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • CV vv

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Eeirihiv

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Fhufcjc

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Urhgjvjv

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi uthfig

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Rhtug

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Urriticjci

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hdrjivvi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Ydudciv

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Shruti hi i

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hducfuvii

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Xjfjfj

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hsigih

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Ndkrfh

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hdjdidifkf

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Rjtigkvkvog

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jdjejfcjcjc

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Fhfifif

   Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hdudci

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Sjfjfkc

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Ejicci

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Djcivi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Tjvcjckfi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Thanks from g

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hcjcofihihov

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 💡📽️📷🎬📸🕯️🔦📗

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Thakor

   Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 🕯️📽️🎬📷📺

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 💡📼📷🎞️

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 🎬📷🎬

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 💻🥁📲📱

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi by

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Hi

   Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • Hi

   Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Hi

  Vishu ThakorVishu Thakorਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • તમારા વીડિયો મુ રોજ જોવું છુ

  વાઘરોલ ની ચેહર જહુંવાઘરોલ ની ચેહર જહુંਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Nice video

  kausik Thakorkausik Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Super video bhio super

  kausik Thakorkausik Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • સુપર વિડિયો વાઘુજી

  Chaman ParmarChaman Parmar2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Supar sb hindustani team

  TIGER DIGITALTIGER DIGITAL2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 𝓜𝓸𝓳

  Raja Bahuchar vala.Raja Bahuchar vala.2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 𝓙𝓸𝓻𝓭𝓪𝓪𝓻

  Raja Bahuchar vala.Raja Bahuchar vala.2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 𝓥𝓮𝓻𝔂 𝓷𝓲𝓬𝓮 𝓿𝓲𝓭𝓮𝓸

  Raja Bahuchar vala.Raja Bahuchar vala.2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 𝓕𝓾𝓵𝓵 𝓼𝓪𝓹𝓹𝓸𝓻𝓽

  Raja Bahuchar vala.Raja Bahuchar vala.2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Good work sb Hindustani tim

  Desai DilipDesai Dilip2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • કલાકાર komal vasava સંગર ઽભોઇ 🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

  વસાવા આદિવાસીવસાવા આદિવાસી2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Jorrrr

  Sidharaj zala Sidharaj zalaSidharaj zala Sidharaj zala2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Nice

  Anilsinh officialAnilsinh official2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Super

  Rohit ThakorRohit Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Nice

  Rohit ThakorRohit Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • સુપર વીડિયો ભાઈ ઓ જય માતાજી

  Kbg HinglajKbg Hinglaj2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • તમાં રી અટક શું છે

  Solanki VanvirsinhSolanki Vanvirsinh2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
  • દરબાર

   S.B HINDUSTANIS.B HINDUSTANI2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • ચે તન કાકા હાર સે, ફુમતા કાકા જીતશે જય હો,sb, hindustani

  Solanki VanvirsinhSolanki Vanvirsinh2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • કાળી ચૌદસ સ્પેશ્યલ એક નવો વિડિયો બનાવો SB, hindustani

  Solanki VanvirsinhSolanki Vanvirsinh2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Best

  Gujju Golden GuruGujju Golden Guru2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય માતાજી આ વિડિયો માં હરીભા ની જગ્યા પર ફુમતા કાકા ને લેવાના હતા

  Thakor JitujiThakor Jituji2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Make video on pakodi vala with fumtaji

  Harshil RanaHarshil Rana2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • 🎁🎁🎁🎁🎁🎆🎆🎆

  Harpalsing ThakorHarpalsing Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • હા મોજ હા મોજ

  Thakor BalvantThakor Balvant2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Super

  Hites manvarHites manvar2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Mojj

  Prajapati PrakeahPrajapati Prakeah2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • વિડીયો સુપર હીટ જોરદાર કોમેડી

  Sailesh ThakorSailesh Thakor2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • Op

  free fire gamingfree fire gaming2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • જય માતાજી

  Sjsjshh JzjnsnsSjsjshh Jzjnsns2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • ખૂબ સરસ વિડિયો હો બળુભા

  RAMANDA BROTHERSRAMANDA BROTHERS2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
 • બળુભા મફુકાકા એ મુરત તો જબરુ કરાયુ છે

  RAMANDA BROTHERSRAMANDA BROTHERS2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ
PAworld